InformacjeEnergetyki

Sejm znowelizował ustawę o OZE w celu zwiększenia ich udziału w zużyciu energii

Sejm wprowadził zmiany w ustawie dotyczącej odnawialnych źródeł energii (OZE) w celu dalszego zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dotyczą m.in. sektora biometanu i klastrów energetycznych.

Zgodnie z nowelą, producenci biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie. Zdefiniowano również pojęcie biometanu oraz wyłączono biogaz rolniczy z definicji biogazu. Rozszerzono również uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie kontroli informacji i oświadczeń składanych przez producentów biometanu oraz wprowadzono rejestr producentów biogazu prowadzony przez prezesa URE.

Producenci biometanu, którzy przystąpią do systemu feed-in-premium, otrzymają gwarancję pomocy publicznej przez cały okres wsparcia, czyli 15 lat, na podstawie deklaracji złożonej prezesowi URE i spełnienia określonych wymagań, które uprawniają do sprzedaży biometanu.

Nowela wprowadza również zasady dotyczące tworzenia porozumień w sprawie utworzenia klastrów energetycznych oraz zmienia definicję klastrów energetycznych. Ustanawia rejestr klastrów energetycznych oraz określa zasady ich funkcjonowania. Ponadto, ustala wymagania, których spełnienie przez klaster energetyczny pozwoli na zwolnienie z określonych opłat oraz preferencyjne rozliczenia (wymagania dotyczące pokrycia łącznych potrzeb członków klastra w zakresie energii elektrycznej, mocy zainstalowanej oraz mocy magazynów energii na poziomie określonym w ustawie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, a od 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50% energii wytwarzanej w klastrze pochodziło z OZE).

Podstawowy mechanizm preferencyjny dla klastrów energetycznych obejmować będzie zwolnienie z opłat związanych z OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz obowiązków dotyczących świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra oraz pobranej przez członków klastra dla każdej godziny okresu rozliczeniowego. Mechanizm ten będzie obowiązywał do 31 grudnia 2029 r. i będzie uzależniony od spełnienia warunków określonych w ustawie.

Dodatkowo, dla członków klastrów energetycznych, które wykażą wyższy poziom zużycia własnego powyżej 60%, przewidziano dodatkowe wsparcie w postaci upustów od zmiennych składników taryfy dystrybucyjnej, takich jak opłata za sieć oraz opłata jakościowa.

Określono również maksymalną łączną zainstalowaną moc elektrowni wiatrowych na morzu, dla których przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda drogą aukcji. W latach 2023-2025 wynosi ona 4 GW, w latach 2026-2027 – 4 GW, w latach 2028-2029 – 2 GW oraz w roku 2031 – 2 GW.

Nowelizacja wprowadza również precyzyjniejsze przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów. Ustanowiono również zasady dotyczące wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE. Zaostrzono warunki związane z obowiązkiem przyłączania się do sieci ciepłowniczej oraz odłączania się od nieskutecznych energetycznie systemów sieciowych, zgodnie z wymogami dyrektywy RED II.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu promowania i wspierania ekologicznych metod produkcji ciepła.

Nowela przewiduje także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE dla inwestorów w celu ułatwienia procesu inwestycyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *